Regulamin korzystania z serwisu www.centrumlotow.pl

 

Akceptacja wszystkich poniższych zasad jest warunkiem korzystania z serwisu www.centrumlotow.pl

Www.centrumlotow.pl jest serwisem internetowym prowadzonym przez spółkę Centrum Lotów Discovery Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16/4, będącą agentem IATA, zwaną dalej „Centrum Lotów Discovery”. Centrum Lotów Discovery jest wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000125708. Centrum Lotów Discovery oświadcza, iż jest stroną umów zawartych z towarzystwami lotniczymi, uprawniającymi Centrum Lotów Discovery do sprzedaży biletów lotniczych. Centrum Lotów Discovery posiada numer IATA 63-2 8587 6.

I. Definicje:

Towarzystwo Lotnicze – podmiot krajowy lub zagraniczny specjalizujący się w prowadzeniu działalności związanej z transportem lotniczym.

Agent IATA – biuro podróży autoryzowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IATA – International Air Transport Association) do działania w imieniu i na rzecz towarzystw lotniczych w zakresie sprzedaży biletów i rezerwacji połączeń lotniczych.

Użytkownik – osoba, która dokonała procesu rejestracji do serwisu internetowego www.centrumlotow.pl oraz zaakceptowała niniejszy regulamin.

Karta – bankowa karta kredytowa lub płatnicza typu VISA, AMEX, MASTERCARD.

II. Cel działania serwisu

1. Celem działania serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dokonania rezerwacji lotniczych w oparciu o dostępne w systemie rezerwacyjnym Amadeus połączenia oraz zakupu biletu zgodnego z dokonaną rezerwacją.

2. Centrum Lotów Discovery zapewnia Użytkownikom informacje praktyczne z zakresu podróży lotniczych. Centrum Lotów Discovery dokłada wszelkich starań, aby informacje te były aktualne i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieścisłości w/w informacji.

III. Rejestracja Użytkownika

1. W celu dokonania rezerwacji, zakupu biletu, a następnie ewentualnej anulacji i zwrotu biletu Użytkownik może dokonać procesu rejestracji polegającego na wypełnieniu formularza personalnego, w którym należy podać następujące dane: login, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), płeć, datę urodzenia, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

2. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w bazie danych administrowanych przez Centrum Lotów Discovery oraz udostępnienie ich towarzystwom lotniczym.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Baza danych Użytkowników Centrum Lotów jest zarejestrowana u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i przetwarzana zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

5. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie aktualnych informacji na temat oferowanych przez towarzystwa lotnicze promocji oraz taryf specjalnych.

6. W wyniku dopełnienia procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje od Centrum Lotów Discovery hasło niezbędne do wpisywania się (logowania) podczas dalszego użytkowania serwisu www.centrumlotow.pl. Hasło zostanie wysłane Użytkownikowi zwrotną pocztą elektroniczną. Hasło to Użytkownik może następnie zmienić na swoim koncie.

IV. Warunki rezerwacji

1. Dokonanie rezerwacji potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika z warunkami wybranej taryfy, które szczegółowo określają cenę biletu, wartość dodatkowych opłat tzn. podatków i opłat lotniskowych oraz możliwości i zasady zwrotu biletu lub zmian terminów przelotów. Akceptacja określonej taryfy jest wymogiem dokonania dalszego procesu rezerwacji.

2. W procesie dokonywania rezerwacji mają zastosowanie ogólne przepisy ustanowione Konwencją Warszawską w zakresie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Patrz INFORMACJE W BILECIE

V. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji połączeń i zakupu biletu może dokonać zarejestrowany i zalogowany Użytkownik jak ten niezarejestrowany i niezalogowany.

2. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji Użytkownik musi uaktywnić pola „Kup Bilet” lub „Promocje”.

3. Następnie Użytkownik podaje następujące informacje dotyczące połączenia: port wylotu, port docelowy, data wylotu, data powrotu, liczba pasażerów oraz (opcjonalnie) linia lotnicza, klasa serwisu.

4. Po wybraniu określonego połączenia Użytkownik może sprawdzić szczegóły dotyczące wybranego połączenia (np. numery rejsów, typ samolotu) lub od razu przystąpić do potwierdzenia rezerwacji.

5. Finalizacja procesu rezerwacji następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika: wybranego połączenia, danych podróżnych i danych dotyczących Karty, za pomocą której zostanie dokonana płatność za bilety (imię i nazwisko właściciela, typ i numer karty, jej data ważności) oraz akceptacji warunków wybranej taryfy i niniejszego Regulaminu. Konieczne jest również wypełnienie pól ‚adres właściciela’, ‚kontakt telefoniczny’ i ‚e-mailowy’. Opcjonalnie Użytkownik może wypełnić pola z danymi do wystawienia faktury oraz z informacjami dodatkowymi.

6. Następnie Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji przesłane na adres e-mailowy (NIE JEST TO POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI I WYSTAWIENIA BILETU).

7. Realizacja zamówień (tzn. wystawienie biletu lotniczego) odbywa się w godzinach pracy Centrum Lotów Discovery tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-18.00. Wszelkie rezerwacje dokonywane poza godzinami otwarcia biura, będą realizowane w kolejnym dniu roboczym po godzinie 09.00. Centrum Lotów Discovery nie ponosi odpowiedzialności za anulacje rezerwacji wywołane takim terminem dokonania rezerwacji, który uniemożliwia wystawienie biletu. Rezerwacje dokonane w weekendy i dni świąteczne będą realizowane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniach świątecznych.

VI. Dokonywanie płatności za zarezerwowany bilet lotniczy

1. Cena biletu lotniczego jest określona w złotówkach. Płatność za bilet lotniczy może być dokonana za pomocą Karty, przelewu bankowego lub gotówką w biurze Centrum Lotów Discovery w Warszawie na ul. Świętokrzyskiej 36.

2. W celu dokonania płatności za pomocą Karty Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych :

typu Karty (VISA, AMEX, MASTERCARD)
numeru Karty
imienia i nazwiska właściciela Karty
daty ważności Karty, kodu CVC

3. Dane pasażerów i kart kredytowych przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Długość kodowanego klucza użytego w tym protokole wynosi 128 bitów.

4. Dane przesłane przez Użytkownika zostaną autoryzowane w systemie rezerwacyjnym Amadeus.

Po pozytywnej autoryzacji transakcji Użytkownik otrzyma e-mail z linkiem do strony internetowej My Trip and More z planem podróży – JEST TO POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI I WYSTAWIENIA BILETU.

W przypadku nieprawidłowych danych, braku dostępnych środków lub innego powodu odmowy autoryzacji transakcji przedstawiciel Centrum Lotów Discovery skontaktuje się w celu wyjaśnienia wątpliwości. Jeżeli kontakt z Użytkownikiem będzie niemożliwy (błędny numer telefonu lub e-mail), transakcja nie dojdzie do skutku a rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

5. Płatności przelewem bankowym należy dokonać na konto Centrum Lotów Discovery
Nr. konta : 30 1140 1010 0000 2826 8800 1001

VII. Opłaty transakcyjne

1. Centrum Lotów Discovery Sp. z o.o. (www.centrumlotow.pl) pobiera opłaty transakcyjne (serwisowe) za wykonanie niżej wymienionych usług:

wystawienie biletów lotniczych na rejsy międzykontynentalne z Europy poza Europę – w wysokości 80 PLN

wystawienie biletów lotniczych na rejsy międzykontynentalne spoza Europy do Europy – 90 PLN

wystawienie biletów lotniczych na rejsy międzykontynentalne z pominięciem Europy- w wysokości 90 PLN

wystawienie biletów lotniczych na rejsy europejskie/kontynentalne – w wysokości 70 PLN

wystawienie biletów lotniczych na rejsy krajowe – w wysokości 43 PLN

wystawienie biletów lotniczych na linie niskokosztowe – w wysokości 45 PLN

wystawienie biletów lotniczych dla dzieci w wieku 2 – 12 lat – 30 % zniżki

wystawienie biletów lotniczych dla dzieci w wieku 0 – 2 lata – 0 PLN

wymiana biletu – w identycznej wysokości jak przy wystawieniu biletów – opłata zróżnicowana w zależności od regionu docelowego

2. Opłata transakcyjna nie jest zawarta w cenie biletu lotniczego i jest pobierana poza opłatą za bilet, jako odrębna operacja obciążenia karty kredytowej. Opłaty transakcyjne nie podlegają zwrotowi.

VIII. Dostarczenie potwierdzenia rezerwacji i potwierdzenia wystawienia biletu

1. Potwierdzenie dokonania rezerwacji jest przesyłane do klienta za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

2. Potwierdzenie wystawienia biletu elektronicznego wraz z jego numerem jest przesyłane do klienta za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, po otrzymaniu płatności za bilet.

IX. Anulowanie rezerwacji

1. Anulowanie rezerwacji przez Użytkownika podlega zasadom ustalonym przez towarzystwo lotnicze w warunkach danej taryfy lotniczej, w tym także ewentualnej dodatkowej opłacie.

2. Celem dokonania anulowania rezerwacji Użytkownik musi skontaktować się z biurem Centrum Lotów Discovery

3. Zwrot płatności za bilet, pomniejszony o ustalone przez dane towarzystwo lotnicze opłaty, odbędzie się poprzez uznanie rachunku Karty, przelew na rachunek bankowy lub gotówką w biurze Centrum Lotów Discovery.

X. Zmiany rezerwacji i wymiana biletu lotniczego

1. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany rezerwacji wyłącznie na warunkach danej taryfy lotniczej, ustalonych przez towarzystwo lotnicze. Warunki niektórych taryf lotniczych nie przewidują możliwości dokonywania zmian rezerwacji, a Użytkownik dokonując rezerwacji danej taryfy zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Konsekwencją dokonywania zmian rezerwacji, w przypadku gdy warunki danej taryfy nie przewidują takiej możliwości, jest całkowita utrata rezerwacji.

3. Warunkiem dokonania wymiany biletu lotniczego jest ewentualne uiszczenie opłat związanych z wymianą biletu, o ile warunki taryfy przewidują takie opłaty.

4. Celem dokonania zmiany rezerwacji i wymiany biletu lotniczego Użytkownik musi skontaktować się z biurem Centrum Lotów Discovery.

XI. Anulacja biletu lotniczego

1. Użytkownik ma prawo dokonać anulacji zakupionego biletu lotniczego, o ile zezwalają na to warunki danej taryfy lotniczej, określone przez towarzystwa lotnicze.

2. Anulacja biletu może wiązać się z utratą części lub całości należności uiszczonej za bilet lotniczy.

3. Zwrot należności za anulowany bilet nastąpi poprzez uznanie rachunku Karty Użytkownika..

XII. Opcje usług dodatkowych

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez towarzystwa lotnicze oraz system rezerwacyjny Amadeus.

Należą do nich między innymi: możliwość zarezerwowania określonego miejsca w samolocie, zamówienie specjalnego posiłku, zarezerwowanie asysty na lotnisku lub specjalnego sprzętu np. wózka dla inwalidy, noszy.

2. Użytkownik chcąc zamówić usługi dodatkowe musi wysłać zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres tickets@centrumlotow.pl lub w przypadku zamówienia posiłku specjalnego wypełnić pole ‚Specjalny posiłek’.

3. Potwierdzenie dodatkowych usług leży w gestii towarzystwa lotniczego; Centrum Lotów Discovery nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne odrzucenie.

4. Potwierdzenie lub odrzucenie przez towarzystwo lotnicze zamówionej usługi Użytkownika powinno nastąpić przed terminem rozpoczęcia podróży, za pomocą poczty elektronicznej.

XIII. Promocje

Informacje o promocjach są udostępniane Użytkownikom w sekcji ‚Promocje’ Serwisu. Użytkownik może także zapisać się na listę wysyłkową informacji o promocjach wedle wybranych przez siebie kryteriów

XIV. Zakres odpowiedzialności Discovery Travel

1. Centrum Lotów Discovery nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub jej anulowanie dokonane przez towarzystwa lotnicze oraz za błędy w podanych warunkach taryf oferowanych przez towarzystwa lotnicze. Pomimo tego Centrum Lotów Discovery zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wszelkich zmianach dokonanych przez towarzystwa lotnicze lub o błędach wykrytych po założeniu rezerwacji przez Użytkownika.

Informacje te będą przesyłane na adres zamieszczony przez Użytkownika w kwestionariuszu osobowym wypełnianym w procesie rejestracji.

2. Centrum Lotów Discovery nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika z tytułu nieodbycia podróży na skutek strajków pracowników branży lotniczej lub działania siły wyższej.

3. Centrum Lotów Discovery nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z usługą lotniczą, jak i wypadkami lotniczymi, opóźnieniem przylotów, wylotów, utratą lub uszkodzeniem bagażu itp.

XV. Reklamacje

1. W przypadku zastrzeżeń do działania naszego serwisu prosimy o składanie reklamacji w formie pisemnej na adres: Centrum Lotów Discovery Sp. z o.o.; ul. Świętokrzyska 36; 00-116 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: tickets@centrumlotow.pl

2. W przypadku reklamacji związanej z usługami świadczonymi przez towarzystwa lotnicze lub hotele prosimy o składanie reklamacji również w formie pisemnej, na powyższe adresy, z zachowaniem wymogów narzuconych przez dostawców, z których usług klient korzystał.

3. Reklamacja powinna zawierać dane klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego ewentualnie adres e-mail, dokładny opis zdarzenia w tym daty i numery rejsów lub daty zakwaterowania w hotelu oraz opis poniesionych szkód i ich wycenę.

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu towarzystwa lotnicze wymagają złożenia reklamacji w terminie maksymalnie 7 dni od daty zakończenia podróży podczas której doszło do zdarzenia.

5. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu klient powinien zgłosić ten fakt jeszcze na lotnisku i uzyskać stosowny raport sporządzony przez biuro Reklamacji Bagażowej tzw. PIR, którego kopię należy dołączyć do pisma reklamacyjnego skierowanego do towarzystwa lotniczego.

6. W sytuacji stwierdzenia utraty części zawartości bagażu, reklamacja powinna zawierać listę utraconych przedmiotów wraz z ich wartością oraz kserokopiami paragonów ich zakupów.

7. Centrum Lotów Discovery jest wyłącznie pośrednikiem w procesie reklamacji skierowanych do usługodawców i niezwłocznie przekaże klientowi informacje o wszelkich dodatkowych oczekiwaniach ze strony usługodawcy w związku ze złożoną reklamacją oraz decyzję usługodawcy potwierdzającą uznanie lub odrzucenie roszczenia, o ile nie zostanie ona przekazana przez usługodawcę bezpośrednio do klienta.

XVI. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z usługami oferowanymi w serwisie www.centrumlotow.pl rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Centrum Lotów Discovery.