REGULAMIN KONKURSU (dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne.   1. Konkurs „Kup bilet, wygraj rejs, bilety lotnicze i pobyty w hotelach” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez trzy spółki: Discovery Cruises Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32, R&S Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 oraz […]

A. Postanowienia ogólne.

 

1. Konkurs „Kup bilet, wygraj rejs, bilety lotnicze i pobyty w hotelach” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez trzy spółki: Discovery Cruises Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32, R&S Media

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 oraz Centrum Lotów Discovery Sp. Z o.o. (zwane dalej „Organizatorami”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

 

2. Fundatorem nagród są Discovery Cruises Sp. Z o.o. , R&S Media Sp. z o.o oraz linia lotnicza czech Airlines, zwani dalej „Fundatorami”,

 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby

niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatorów

lub spółek zależnych od Organizatorów,

b. innych osób, ktore brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób

będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem,

powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku

przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym

pożyciu.

 

B. Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs jest organizowany przez Organizatorów od dnia 1 stycznia 2014r. od godz. 12:00 do

dnia 31 marca 2014r. do godz. 12:00 na stronach serwisów www.businesstraveller.pl oraz www.royalcaribbean.pl oraz www.centrumlotow.pl(dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

C. Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych,

Organizatorzy powołają komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji

Konkursowej wejdą przedstawiciele firmy Discovery Cruises oraz redakcji serwisu BusinessTraveller.pl oraz właściciela serwisu www.centrumlotow.pl, firmy Centrum Lotów Discovery. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

D. Nagrody.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 

- Jeden podwójny voucher na rejs statkiem linii Royal Caribbean po Karaibach lub Morzu Śródziemnym (do wyboru). Zaproszenie jest ważne do końca 2014 roku na rejsy ze specjalnej puli, która jest w dyspozycji organizatora, trasa i termin wymaga wcześniejszego uzgodnienia z organizatorami. W cenę rejsu wliczona jest podwójna kajuta na statku, all inclusive (z wyłączeniem alkoholi) oraz wybrane atrakcje na statku. Transport (dolot i powrót) do miejsca startu rejsu pokrywa we własnym zakresie zwycięzca. W rejsie mogą wziąć udział TYLKO osoby pełnoletnie.

 

- Dwa podwójne vouchery ważne do końca 2014 roku na rejs powrotny liniami lotniczymi Czech Airlines do Pragi oraz Barcelony o wartości 760 złotych na 1 osobę. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie na adres mailowy newslettera linii Czech Airlines.

 

- podwójny voucher na pokój dwuosobowy na pobyt weekendowy (od piątku do niedzieli) w jednym z pięciu hoteli należących do Grupy Trip: Litwor, Hotel Ossa, Hotel Belvedere, Czarny Potok. Voucher obejmuje pobyt dla dwóch osób wraz ze śniadami i obiadokolacjami oraz wstęp do centrum spa w wybranym hotelu. Voucher jest ważny do 20.12.2014

 

- dwa podwójne vouchery na dwudniowy pobyt ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym w Hotelu Maltańśkim sieci Donimirski Boutique Hotels w Krakowie, w terminie do 31 grudnia 2014, z wyłączeniem okresu Bożego Narodzenia oraz Sylwestra

 

- trzy podwójne vouchery na dwudniowe pobyty w nowotwartym, muzycznym hotelu Sound Garden w Warszawie. Vouchery sa ważne do końca 2014, z wyłączeniem świąt.

 

- Dziesięć półrocznych prenumerat miesięcznika Business Traveller Poland

 

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w

pieniądzu.

 

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na

inną Nagrodę.

 

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które

nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

5. Nominalna wartość nagród na jedną osobę nie przekracza 760 złotych.

 

E. Przebieg konkursu.

 

1. Podczas trwania Konkursu na stronach serwisu http://businesstraveller.pl, www.royalcaribbean.pl oraz www.centrumlotow.pl opublikowany zostanie artykuł, zapraszający do udziału w konkursie, zawierający zadania dla jego uczestników.

 

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

 

- rezerwacja i opłacenie biletu lotniczego w serwisie www.centrumlotow.pl

- wysłanie drogą mailową hasła, zawierającego nazwę „Centrum Lotów” i nie dłuższego niż 300 znaków

 

3. Organizatorzy oczekują na prawidłowe odpowiedzi mailem na adres konkurs@centrumlotow.pl.

 

4. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- odpowiedź na pytanie konkursowe

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej, na którą został zakupiony bilet lotniczy, celem weryfikacji, czy bilet został rzeczywiście zakupiony w serwisie www.centrumlotow.pl

 

 

5. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych

zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 19 laureatów.

 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2014 roku na stronach internetowych www.royalcaribbean.pl oraz www.businesstraveller.pl oraz centrumlotow.pl. Organizator poda nicki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

F. Odbiór Nagród.

 

1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo.

2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że

wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych

niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i

odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni

od momentu wysłania mu informacji mailowej, o ktorej mowa w pkt 1 powyżej.

3. Jeżeli odpowiedzi, o ktorej mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony

laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę wybraną przez Komisję Konkursową.

4. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w

ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez

laureata wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.

5. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i

powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2

ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst

jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 307 z poźn. zm.), przed wydaniem Nagrod obliczy,

pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek

dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Fundatorowi i przetwarzanie przez

Fundatora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji celu

określonego w pkt. 2 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają

warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak rownież w przepisach

prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych

dokumentow, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i

numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu

Konkursu lub do odpowiednich przepisow prawa, jak rownież odmowa spełnienia

powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i

uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje

natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek

innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestnikow Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród,

rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania

reklamacji Uczestnikow. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje

dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych

osobowych Uczestnikow Konkursu jest Organizator – R&S Media Sp.

z o.o., Warszawa ul. Świętokrzyska 36. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do

danych oraz ich poprawiania.

3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje

dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celow realizacji Konkursu.

Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy

laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie,

Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do

Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,

pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z

Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14

dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był

w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku

zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

(b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem

przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów

usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie

przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane

takim działaniem lub zaniechaniem.

7. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje

się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia

Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

9. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a

także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z

uiszczoną opłatą pocztową.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego

regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

rejs